اساتید 3

مسعود خدایی

مربی رسمی کشور

دیوید وارنر دارای سه درجه از ام آی تی و یک MBA از هاروارد است.

Become a Partner

Choose from hundreds of free courses, or get a degree or certificate at a breakthrough price. Learn at your own pace.

Apply Now
http://Become%20a%20Partner
http://Become%20an%20Teacher

Become an Teacher

Choose from hundreds of free courses, or get a degree or certificate at a breakthrough price. Learn at your own pace.

Get Started